Lọc hồ sơ

Bạn hãy lựa chọn lần lượt các điều kiện lọc từ trên xuống dưới (theo nhu cầu), sau đó bấm nút 'Tìm kiếm' ở phía cuối để tìm hồ sơ
Chọn loại hồ sơ
Chọn khu vực

DANH SÁCH HỒ SƠ

TT Tên hồ sơ Ngày ban hành Ngày tạo Cập nhật Tài liệu Bản vẽ Xem
1 2 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 12/10/2012 05/04/2020 18/05/2020 4 tài liệu 3 bản vẽ Xem
2 3 Nghị quyết Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 28/03/2013 18/05/2020 18/05/2020 1 tài liệu 2 bản vẽ Xem
3 4 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ 10/05/2020 16/05/2020 18/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
4 5 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ 09/05/2018 18/05/2020 18/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
5 6 Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh QHSDD đến năm 2020 và KHSDD năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Cẩm Khê 26/04/2019 20/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
6 7 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu thành phố Việt Trì 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
7 8 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Lâm Thao 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
8 9 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Thủy 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
9 10 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh QHSDD đến năm 2020, lập KHSDD năm đầu huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
10 11 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu thị xã Phú Thọ 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
11 12 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh QHSDD đến năm 2020 và KDSDD năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Thanh Sơn 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
12 13 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thanh Ba 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
13 14 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh QHSDD đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Tân Sơn 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
14 15 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Hạ Hòa 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
15 16 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnhQHSDD đến năm 2020 và KHSDD năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đoan Hùng 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
16 17 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh QHSDD đến năm 2020 và KHSDD năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Yên Lập 26/04/2019 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
17 18 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh QHSDD đến năm 2020 và KHSDD năm đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Tam Nông 18/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
18 19 Quyết định về việc Phê duyệt QHSDD đến năm 2020 và KHSDD năm đầu của thành phố Việt Trì 11/04/2019 20/05/2020 20/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
19 20 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh QHSDD đến năm 2020 và KHSDD năm đầu của huyện Yên Lập 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
20 21 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh QHSDD đến năm 2020 và KHSDD năm đầu của huyện Thanh Thủy 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 1 tài liệu 0 bản vẽ Xem
http://phutho.maiatech.com.vn/HoSoQuyHoach/KhaiThacHoSo