TỔNG SỐ HỒ SƠ ĐÃ BAN HÀNH

31 hồ sơ

59 tài liệu

5 bản vẽ

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO THỜI GIAN BAN HÀNH

Có lỗi không hiện được đồ thị

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO KHU VỰC

Có lỗi không hiện được đồ thị

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO PHÂN LOẠI

Có lỗi không hiện được đồ thị